Askolan Hyvä Askel 2 6.10.2016
Mitkä asiat hankaloittavat muutosten toteutumista tällä hetkellä?
- Monta eri tekijää samassa tilassa ja eri ajalla. Aikataulujen sovittaminen yhteen. Esim. päiväkeskuksessa on paljon ohjelmaa ja vähän aikaa. Synergian löytäminen.
- Tieto ei kulje ajoissa yksikön sisällä.
- Ajan puute ja ajankäytön tehokkuus
- Yhtenäinen laatu
- Muutosvastarinta
- Kaikki eivät osallistu kehittämiseenIdeointi omasta näkökulmasta muiden työhyön liittyen on herkkä aihe, mutta kunnolla esitelty, muotoiltu ja perusteltu idea voi olla hyvinkin tuottoisa koko toiminnan kannalta. Ideoiden tuottaminen on yksi asia, mutta ideoiden toteuttaminen voi olla jopa kokonaan toisten ihmisten homma. Isossa kuvassa kaikki asiakkaat ovat kuitenkin kaikkien yhteisiä, joten eri yksiköiden ja osastojen välillä toiminta tulisi saada nivoutumaan yhteen. On tiedettävä miten omat ja muiden toimintamallit vaikuttavat ympäristöön ja muiden työntekoon.

1. Miten varmistetaan, että kaikki ideat saadaan talteen ja miten niihin suhtaudutaan?
- Palavereista selkeät muistiot ja vastuutus, että kaikki perehtyvät niihin. Muistion tekijä lähettää muistion kaikille sähköpostitse.
- Uusien ideoiden esiintuonti rohkeasti ja avoimesti
- Sitoutuminen kokeiluihin. Määritellään alku ja loppu, jotta selkeys säilyy ja sitoutuminen vahvistuu
- Palaverille selkeä tavoite ja ageda tehokkuuden takaamiseksi
- Kehittäminen ja ideat kaikkien nähtäville erilaisia apuvälineitä käyttäen. Trello, kahvihuoneen seinät jne.2. Konkreettiset keinot millä tieto saadaan kulkemaan ajoissa monipaikkaisessa kolmivuorotyössä?
- Sähköpostin kautta ja S-asema
- Asiakkaiden tiedot Effican kautta huolellisesti ja ajantasaisesti päivitettynä
- Osallistutaan osastokokoukseen ja kehittämis- ja tiedotustilaisuuksiin. Tarvittaessa käytetään joustoa työaikojen suhteen, jotta osallistuminen on kaikille mahdollista
- Jokaisella on vastuu tiedon tehokkaasta hankkimisesta
- Kotihoidon ja osaston väliset palaverit rutiiniksi
- Myös muiden yksiköiden muistiot toisten yksiköiden luettavaksi, jotta tiedetään mitä kokonaisvaltaisesti tapahtuu
- Esimiesten vahva osallistuminen palavereihin
- Kaikille info ennen toteutusta esim. sähköpostilla.
- Aamunavaus päivittäin
   

3. Miten voidaan kohdentaa enemän aikaa kehittämiseen?

- Tehokas kalenterin käyttö ja työvuorolistojen tekijän huomiot kehittämishetkiin.
- Varataan kalenterista konkreettista aikaa kehittämiselle. Puoli tuntia tai tunti mahdollisuuksien mukaan.
- Kehittämispalaverin kunnollinen suunnittelu ja aihepiirin valinta.
- Ideat näkyviin paperille tai muulle alustalle valmiiksi.
- Puolivuosikatsauksissa kunnon vetovastuu jollain henkilöllä ja rehellistä keskustelua käynnissä olevista kokeiluista.
- Teknologian hyödyntäminen
- Kokousmuistiot saman tien. Aloitetaan seuraava kokous edellisen muistin läpikäynnillä. Muistioiden jako välittömästi.   


4. Minkälaisia toimintamalleja tai ratkaisuja täytyy luoda, että kaikki pääsee osallisiksi kehittämiseen? Myös asiakkaat!


- Asiakkaille ja omaisille kyselylomakkeet. Jonkinlainen alusta palautteen antamiselle ja keskustelulle. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella on myös tehtävä jotain konkreettista!
- Omaisten illat osastolla. Omahoitajat läsnä ja avointa keskustelua toiminnasta kehittämisen näkökulmasta. Henkilökohtaiset kutsut omahoitajalta.

Muista, että mikä tahansa kohtaaminen voidaan jakaa kolmella tavalla:
1. Mikä on tunne minkä haluamme saada aikaan ja miten me sen teemme?
2. Mitä tietoa haluamme jakaa ja mitä tietoa haluamme saada?
3. Mitä tekoja vaaditaan ja tarvitaan, jotta kaikki tavoitteemme toteutuvat?

- Avoimen vuoropuheluyhteyden luominen. Yhteydenottamisen kynnys matalaksi ja helpoksi. Kehitetään mekanismi millä palautteet kerätään ja voidaan tallentaa ja saattaa kaikkien tietoon.
Vie kehittämisprojektit tai kokeilut loppuun! On parempi saada kolme pientä valmista kuin 10 aloitettua, mutta ei koskaan päätökseen tulevaan projektia.
- Henkilökunnan kehittämispäivät.
- Tiedonvälitys johtoportaalta henkilökunnalle ja toisinpäin. Avoin keskusteluyhteys tärkeää!
- Palautteen kerääminen ja kunnollinen koonti. Syysinfot ja kevätinfot eri näkökulmista. Budjetti, tilastot ja infot esim. uusista työntekijöistä jne. Intranetin ylläpito tehokkaaksi.
- Jokaisen oma vastuu osallistumisesta. Kaikilla mahdollisuus tuoda ideansa esille ja saada se kuuluviin.

5. Mitä olisi ne konkreettiset jutut mitä Askolan vanhuspalveluissa voitaisiin kokeilla ja tehdä eri tavalla, jotta voidaan toimia yli kaikkien rajojen?

- Yhdistetään kaikki yksiköt. Työntekijät kiertää eri paikoissa, jotta opitaan eri töitä ja ymmärretään muiden näkökulmia. Miten olisi mahdollista lähettää esim. päivätoimintaan ajoittain työkavereita?
- Osastolla ja kotihoidolla yhteiset palaverit ajoittain. Kehittämispäivät ja vapaamuotoisemmat tapaamiset yhdessä.
- Kuntoutukseen tulijan tiedot omahoitajien kautta jakoon. Tullessa ja lähtiessä. Kuntoutusjakson tavoitteet kaikille tietoon.
- Ei ristiriitaisia toimintatapoja. Tämä vaatii omahoitajien aktiivisuutta!
- Yhdessä yli rajojen! Askolaan oma senioribussi. Matalalattiabussi, jotta pyörätuolit saa kyytiin. Kunnan ruokakuski kuljettajaksi.
- Apuvälineiden saannin tiedonjaon parantaminen. Vaitiolovelvollisuuden toiminnan järkevöittäminen. Omahoitaja yhdyshenkilöksi sosiaalipalveluihin? Kunnan palvelun sujuvoittaminen asiakkaan kannalta.
- Ruokapalveluiden markkinointi ja ruokalan muuttaminen ravintolaksi. Kassakone tiskille ja tieto kulkemaan, että kaikki voivat tulla syömään halutessaan.
- Ravintolaan tullessa täytyy toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleeksi ja kohdella heitä kuten ravintola kohtelee asiakkaitaan.Projektisalkku löytyy Trellosta ja kutsun Trellotauluun saavat kaikki halukkaat Anne Hirvoselta, Susanna Savelalta tai Hannu Leinolta. Sähköpostiosoitteen lisäämällä kommenttikenttään saat kutsun myös tätä kautta. Trellossa voit myös kommentoida kaikkia kehittämisideoita ja kokeiluja. Rohkeasti tutustumaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti